Đến khổ với a ngọng. Vk em cấm k cho đi đánh cầu vì nhờ ơn cán bộ cải cách nên con em hết kỳ 1 lớp một vẫn lơ ngơ ghép chữ cái, trong khi học thuộc lòng cả thơ lục bát ngay tuần đầu đi mua chữ!

Trích: Video VTC / Lời bình Facebook: Khương Tiến Dũng