Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu phán bác lại ý kiến Đại biểu Phú Yên Minh Hiền