Dân mạng chế thơ: Tất Thành Cang

Dân mạng chế thơ: Vụ Tất Thành Cang.

Ông Tất Thành Cang

Ghế Cang ?
Ghế Cang nằm ở góc nào
Ghế vàng, ghế ngọc, đô vào như mưa
Phong trào, cánh phải, vâng thưa
Leo cao chễm chệ, cho vừa lòng anh
Mới ngày nào tuổi còn ranh
Bí Thư quận Thủ, dân lành oán than
Cùng bè với lão Ja Pan
Thu hồi, cưỡng chế, dân oan khốn cùng.
Thế rồi tót Sở Đô Thông
Phê luôn cú rẹc đường cong dát vàng
Phê luôn Tân Thuận, mẹ chàng
Đất công anh bán cho nàng Gia Lai
Giá bèo như mớ rau khoai
Hỏi anh ngu dại, có ai tin lời ?!
Của chìm, của nổi ai xơi
Hàng trăm dự án, ai lời vậy anh ?
Đến ngày vụ việc phong phanh
Cử anh hòa giải, cướp tranh ghế tòa ?
Vừa ngồi, chưa kịp đi ra
“Chu kì đổ bệnh” quan già quá nhanh !
Lần này nghị hội vắng anh
Chợ buồn như chốn Bà Đanh hỡi người !!!

Theo facebook: Luật sư Nguyễn Duy Bình