Hôm nay sáng 19/11 Youtube tiếp tục bị lỗi

Hôm nay sáng 19/11 vào lúc 06h 08 phút Youtube tiếp tục bị lỗi trắng trang và kèm theo nhiều thông báo khác nhau.

Thời giạn lỗi keo dài và đã hơn 10 phút tình trạng lỗi khi truy cập youtube vẫn chưa thể khắc phục.

THÔNG BÁO LỖI TIẾNG ANH

500 Internal Server Error
Sorry, something went wrong.

A team of highly trained monkeys has been dispatched to deal with this situation.

If you see them, send them this information as text (screenshots frighten them):
APkpgMVhlCQED03cpIkrIeZlucr5GYKCzAvY1XyxorFuQ-bwWyDtzwiI
Oq95DbuGOfUhpdqXbv-0WMmb4wwYLqd7X6hUh22D6yTWeCDjhWmao9j5
qSsqmQDPHuvDiTKEvOS0iFIMqTFeURg_JYxx7JeBiOxLRe23A9UXukJr
AsGVbFpCt4AXxhj3sD2dvZbI-HNswBZswvBmb08dQRr83miwgoI9VFaz
17ycEraWb6TA3A5DCDxaqbyZwZcV9HZ1qBtge-tR8xxGPuv-qhYAeuyB

TẠM DỊCH:

Lỗi máy chủ nội bộ 500
Xin lỗi, có lỗi xảy ra.

Một đội khỉ được đào tạo cao đã được phái đi để đối phó với tình trạng này.

Nếu bạn thấy chúng, hãy gửi cho họ thông tin này dưới dạng văn bản (ảnh chụp màn hình làm họ sợ):
APkpgMVhlCQED03cpIkrIeZlucr5GYKCzAvY1XyxorFuQ-bwWyDtzwiI
Oq95DbuGOfUhpdqXbv-0WMmb4wwYLqd7X6hUh22D6yTWeCDjhWmao9j5
qSsqmQDPHuvDiTKEvOS0iFIMqTFeURg_JYxx7JeBiOxLRe23A9UXukJr
AsGVbFpCt4AXxhj3sD2dvZbI-HNswBZswvBmb08dQRr83miwgoI9VFaz
17ycEraWb6TA3A5DCDxaqbyZwZcV9HZ1qBtge-tR8xxGPuv-qhYAeuyB

 

Youtube bị lỗi vào sáng nay 19/11

Youtube bị lỗi thông báo trắng