Người dân bao vây công ra vào T.Ư. Đảng Hà Nội đòi quyền lợi.