Người dân vây trụ sở Bảo Việt vì cắt ngang hợp đồng