Chính quyền địa phương cần xác minh làm rõ 10 thanh niên ăn hiếp cụ già 80 Móng cái.